Ikääntyneet tarvitsevat apua pankkiasioiden hoitamisessa

Print

Tiedote 26.11.2012

KÄKÄTE-projektin kyselyn mukaan eri-ikäiset ikäihmiset käyttävät erilaisia tapoja laskuja maksaessaan. Alle 70-vuotiaista 86,8 % ilmoittaa käyttävänsä verkkopankkia, mutta vanhemmissa ikäryhmissä verkkopankin käyttö on selvästi muuta väestöä vähäisempää. 70–84-vuotiaista 52 % maksaa verkkopankissa, mutta yli 85-vuotiaista vastaajista vain muutama. Suoraveloituksen käyttö on ikäihmisillä yleistä, ja sitä pidetään hyvänä ja toimivana maksutapana.

Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä useampi käyttää pankin maksupalvelua (maksukuorta) tai maksaa laskut konttorissa kassalla. Yli 85-vuotiaista lähes puolet maksaa edelleen ainakin osan laskuistaan pankin kassalla. Yli 85-vuotiailla läheisten merkitys pankkiasioiden hoitamisessa on suuri: lähes joka kolmas vastaajista ilmoitti, että läheinen maksaa laskuja hänen puolestaan.

Vastaajien kertomia ongelmia laskujen maksamisessa:

Kuten Suomen Pankkikin toteaa, viime vuosina pankkiasioinnissa on siirrytty yhä enemmän sähköisiin ja internetpohjaisiin palveluihin, ja pankit ovat supistaneet konttoripalvelujen tarjontaa. Kuitenkaan kaikki pankkien asiakkaat, kuten ikääntyneet tai erityisryhmät, eivät pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähköisiä palveluja. Suomen Pankki korostaa, että pankkien on huolehdittava riittävästä käteisen rahan ja pankkipalvelujen saatavuudesta.


Kyselyn toteutus:

Kyselyyn vastasi 445 henkilöä maaliskuusta 2012 elokuuhun 2012. Kyselyyn vastattiin sähköisellä lomakkeella projektin verkkosivulla (52,1 % vastaajista), paperisella lomakkeella erilaisten tapahtumien yhteydessä (23,8 %) sekä Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojien käyntien yhteydessä (24,0 %). Vastanneista alle 70-vuotiaita oli 38,0 prosenttia (167 henkilöä), ja ikäryhmään 70–84 vuotta sijoittui 45,6 prosenttia (200 henkilöä) vastanneista. Vanhimmassa ikäryhmässä, 85 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat, oli 16,4 prosenttia vastanneista (72 henkilöä).


Lue lisää:

Lehdistötiedote kokonaisuudessaan kuvioineen (pdf 380 kt)
Suomen Pankin kannanotto käteispalvelujen saatavuuteen

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen KÄKÄTE-projekti käynnistyi tammikuussa 2010. Viisivuotisen RAY-rahoitteisen projektin tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. KÄKÄTE-projekti on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.


Lisätietoja:
projektisuunnittelija Hennariikka Intosalmi,
p. 050 360 1209, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.